Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc nâng cấp dữ liệu:
1. Làm thế nào để nâng cấp được máy chủ khi có phiên bản mới phát hành?

2. Làm thế nào để nâng cấp được máy trạm khi có phiên bản mới phát hành?

3. Mỗi khi AMIS.VN-Kế toán phát hành một phiên bản mới, đơn vị cần phải làm gì?

4. Khi phiên bản máy chủ, máy trạm trên Desktop nhỏ hơn phiên bản trên Cloud thì phải làm gì?

5. Khi phiên bản dữ liệu trên Cloud không được hỗ trợ để xem báo cáo trên web thì phải làm thế nào?
 


Xem thêm