Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc mất kết nối Internet tạm thời:
1. Khi mất kết nối internet tạm thời kế toán có làm việc được không?

2. Máy của kế toán bị mất kết nối internet, trong thời gian này, kế toán vẫn nhập liệu offline. Vậy sau khi có kết nối internet, kế toán phải làm gì?

3. Khi nhập liệu offline, số chứng từ được lập liên tục. Nhưng khi có mạng internet và kế toán thực hiện đồng bộ dữ liệu lên Cloud thì chương trình báo trùng số chứng từ. Vậy kế toán phải làm như thế nào?

4. Khi khách hàng mang về nhà làm, nhưng ở nhà không có mạng thì việc đồng bộ sẽ chạy như thế nào?

5. Đối với việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, khi không có mạng khách hàng có thể in được hóa đơn giao cho khách hàng hay không?

6. Khi không có kết nối internet có thêm được danh mục không?

7. Khi không có mạng internet thì có tính giá xuất không được không? Những PP nào không thực hiện được?

8. Phần mềm đang làm việc online, nhưng có một kế toán dùng offline thì các số liệu như: Tồn kho, Số dư công nợ tại thời điểm đó sẽ ảnh hưởng như thế nào?
 
9. Khi không có mạng internet, kế toán lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho, nhưng kế toán kho lại lập phiếu xuất kho riêng để in chứng từ. Vậy khi có lại mạng internet và thực hiện đồng bộ dữ liệu lên, thì làm sao biết được chứng từ bán hàng đó đã có phiếu xuất kho hay không, hay có lập nhiều phiếu xuất kho?
 
10. Với dữ liệu có nhiều máy chủ kết nối tới, nếu làm việc offline thì nên xử lý như thế nào để số chứng từ không bị cảnh báo trùng nhau sau khi chuyển sang làm việc online?

11. Trường hợp dữ liệu có nhiều máy chủ cùng kết nối tới và không sử dụng phần mềm để phát hành hóa đơn, nếu làm việc offline thì nên xử lý như thế nào để kế toán có thể kiểm soát được việc số hóa đơn không bị cảnh báo trùng sau khi chuyển sang làm việc online?
 
12. Khi không có kết nối internet có xem được báo cáo không?
  Xem thêm