Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc đăng nhập vào phần mềm:
1. Khi đăng nhập vào phần mềm hiển thị thông báo "Phiên bản máy trạm lớn hơn phiên bản máy chủ tại đơn vị...", thì kế toán phải làm như thế nào?

2. Khi đăng nhập vào phần mềm hiển thị thông báo "Phiên bản máy trạm nhỏ hơn phiên bản máy chủ tại đơn vị...", thì kế toán phải làm như thế nào?

3. Khi đăng nhập vào phần mềm hiển thị thông báo "Phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị nhỏ hơn phiên bản trên Cloud...", thì kế toán phải làm như thế nào?

4. Khi đăng nhập hiển thị thông báo "Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động", thì kế toán phải làm như thế nào?
 

5. Trường hợp đã nhập đúng thông tin tài khoản và mật khẩu rồi, nhưng chương trình vẫn đưa ra cảnh báo thông tin tài khoản và mật khẩu không hợp lệ thì xử lý như thế nào?
 


Xem thêm