Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc kết nối dữ liệu từ máy chủ Desktop:
1. Khi đăng nhập hiển thị thông báo "Không kết nối được với máy chủ...", thì kế toán phải làm như thế nào?

2. Đăng nhập bằng tên máy chủ không được, đã chuyển sang đăng nhập bằng địa chỉ IP nhưng địa chỉ IP của máy tính lại là động (IP thay đổi thường xuyên) thì phải xử lý như thế nào?

3. Khi máy chủ ở trạng thái sleep thì máy trạm không đăng nhập được vào phần mềm, nếu máy trạm đang mở phần mềm rồi thì bị báo lỗi. Trường hợp này xử lý thế nào?
             


Xem thêm