Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc kết nối dữ liệu từ máy chủ lên dữ liệu trên Cloud:
1. Đơn vị sử dụng hai dữ liệu Thuế và Nội bộ riêng thì xử lý như thế nào? Làm thế nào để kế toán thuế và nội bộ cùng làm được việc?

2. Làm thế nào kế toán biết được đang làm việc trên dữ liệu nào để kiểm tra xem có đúng dữ liệu cần làm việc hay không?

3. Làm thế nào kế toán có thể chọn được dữ liệu muốn làm việc để nhập chứng từ phát sinh?

4. Tôi đã thực hiện khởi tạo dữ liệu trên máy chủ và kết nối với dữ liệu lên Cloud, sau đó từ máy trạm kết nối dữ liệu với máy chủ, nhưng trên máy trạm tôi chỉ nhìn thấy được danh mục và số dư mà không thấy được chứng từ, mặc dù dữ liệu trên Cloud đã có rất nhiều chứng từ?

5. Khi máy chủ thực hiện kết nối dữ liệu lên Cloud, chương trình hiển thị thông báo: "Phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị nhỏ hơn phiên bản trên Cloud. Bạn phải cập nhật phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị lên phiên bản <Phiên bản Cloud>.", thì kế toán phải làm như thế nào?

6. Đơn vị có 2 dữ liệu năm 2016 và năm 2017, kế toán viên đang nhập chứng từ phát sinh năm 2017, nhưng kế toán trưởng lại muốn kiểm tra lại dữ liệu năm 2016 thì phải làm như thế nào? 

7. Đối với đơn vị làm dịch vụ kế toán, 1 người cần làm việc với nhiều dữ liệu khách hàng, nhưng tại 1 thời điểm thì máy chủ chỉ có thể kết nối đến 1 dữ liệu, thì phải xử lý như thế nào?

8. Tôi muốn sử dụng máy chủ SQL khác máy chủ SQL chương trình mặc định sẵn có được không?
 


Xem thêm