Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Một số câu hỏi khác liên quan đến việc triển khai AMIS.VN-Kế toán:
1. Khách hàng có thể lưu lại bản sao lưu dữ liệu, vậy khách hàng có thể tự phục hồi dữ liệu hay phải nhờ MISA phục hồi?
 
2. Khách hàng có thể lưu trữ dữ liệu về máy và cắt bớt dữ liệu trên Cloud để giảm dung lượng hay không?

3. Không gõ được tiếng Việt trên máy window 8?
 


Xem thêm