Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Trường hợp đang làm việc bình thường, nhưng khi thực hiện chức năng Cất, Ghi sổ, Bỏ ghi... chương trình hiển thị thông báo.

Hoặc thông báo:

Nguyên nhân: Do khi các máy chủ, máy trạm trong cùng một mạng nội bộ/mạng internet đang làm việc thì có một máy chủ khác (thuộc hệ thống mạng nội bộ/mạng internet khác) thực hiện nâng cấp dữ liệu trên Cloud
Cách khắc phục:
Với trường hợp này, đơn vị phải thực hiện cài đặt nâng cấp máy chủ, máy trạm lên phiên bản mới cùng phiên bản trên CLoud.
Bước 1: Nâng cấp phần mềm máy chủ lên phiên bản bằng với trên Cloud

Bước 2: Nâng cấp phần mềm máy trạm lên phiên bản bằng với trên Cloud


Xem thêm