Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Khi thực hiện kết nối dữ liệu, chương trình hiển thị thông báo cho phép nâng cấp dữ liệu trên Cloud lên phiên bản mới nhất.

Nguyên nhân:
Do kế toán đã nâng cấp phần mềm trên máy chủ, máy trạm lên phiên bản mới nhưng dữ liệu trên Cloud vẫn là phiên bản cũ.
Cách thực hiện:
Trên màn hình thông báo nhấn Yes, chương trình sẽ tự động nâng cấp dữ liệu trên Cloud lên phiên bản mới nhất. Đồng thời, sau khi kết nối xong chương trình sẽ khởi tạo một dữ liệu mới dưới Desktop trên phiên bản mới nhất
Lưu ý: Sau khi thực hiện nâng cấp dữ liệu trên Cloud, các máy chủ, máy trạm khác chưa nâng cấp lên phiên bản mới phải thực hiện nâng cấp lên phiên bản giống với phiên bản trên Cloud thì mới có thể làm việc được với dữ liệu đó dưới Desktop.


Xem thêm