Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Mỗi khi có phiên bản mới phát hành, để đăng nhập vào dữ liệu kế toán trên Cloud, chương trình yêu cầu khách hàng phải nâng cấp dữ liệu kế toán lên phiên bản mới nhất.

Thực hiện nâng cấp dữ liệu theo các bước như sau:
Bước 1: Nâng cấp máy chủ lên phiên bản mới nhất

Bước 2: Nâng cấp máy trạm lên phiên bản mới nhất

Bước 3: Nâng cấp dữ liệu kế toán trên CloudXem thêm