Trang chủ > Các phương án triển khai AMIS.VN > Triển khai nghiệp vụ Kế toán > 3 bước để làm việc với AMIS.VN-Kế toán > Cài đặt phần mềm trên máy trạm và kết nối với dữ liệu trên máy chủ

Cài đặt phần mềm trên máy trạm và kết nối với dữ liệu trên máy chủ


1. Nội dung
Việc cài đặt phần mềm trên các máy trạm sẽ thuận tiện khi nhập liệu chứng từ. Đồng thời, cho phép đơn vị vẫn có thể nhập liệu bình thường ngay cả khi mất mạng internet.
2. Yêu cầu về hệ thống (cấu hình khuyến nghị cho máy trạm)
Chi tiết cấu hình tối thiểu và khuyến nghị theo quy mô của đơn vị xem tại đây.
3. Hướng dẫn cài đặt
4.1. Chuẩn bị cài đặt

4.2. Cài đặt phần mềm cho máy trạm

4.3. Kết nối dữ liệu với máy chủXem thêm