Trang chủ > Các phương án triển khai AMIS.VN > Triển khai nghiệp vụ Kế toán > 3 bước để làm việc với AMIS.VN-Kế toán > Cài đặt phần mềm trên máy chủ và kết nối dữ liệu trên Cloud

Cài đặt phần mềm trên máy chủ và kết nối dữ liệu trên Cloud


1. Nội dung
Việc cài đặt phần mềm trên máy chủ sẽ giúp đơn vị kết nối dữ liệu kế toán từ máy tính lên dữ liệu kế toán được tạo trên cloud.
2. Yêu cầu về hệ thống (cấu hình khuyến nghị cho máy chủ)
Chi tiết cấu hình tối thiểu và khuyến nghị theo quy mô của đơn vị xem tại đây.
Lưu ý:
- Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tối ưu nhất về tốc độ thì trong 1 mạng nội bộ (mạng LAN) hoặc mạng internet chỉ dùng 1 hệ thống máy chủ - nhiều máy trạm (1 máy chủ kết nối với Cloud, các máy trạm kết nối với máy chủ).
- Một số trường hợp cần sử dụng nhiều hệ thống máy chủ:
  • Bộ phận Kế toán làm việc ở các vị trí địa lý khác nhau: ví dụ: Văn phòng Hà Nội, văn phòng Hồ Chí Minh, làm việc tại nhà... thì mỗi vị trí địa lý cần thiết lập 1 hệ thống máy chủ.
  • Các Kế toán làm việc chung một mạng nội bộ (mạng LAN) nhưng lại có một máy tính xách tay sử dụng mạng internet thì máy tính xách tay này cần được thiết lập là một máy chủ. (Lưu ý: Các máy tính xách tay sử dụng chung một mạng internet thì chỉ cần thiết lập 1 hệ thống máy chủ)
3. Hướng dẫn cài đặt
3.1. Chuẩn bị cài đặt phần mềm cho máy chủ

3.2. Cài đặt phần mềm cho máy chủ

3.2. Kết nối dữ liệu từ máy chủ lên CloudXem thêm