Trang chủ > Các phương án triển khai AMIS.VN > Triển khai nghiệp vụ Kế toán > Phân quyền sử dụng trên AMIS.VN-Kế toán

Phân quyền sử dụng trên AMIS.VN-Kế toán


Việc phân quyền sử dụng trên AMIS.VN - Kế toán được thực hiện qua 2 cấp:
  • Cấp thứ nhất: Do người Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng thực hiện trên hệ thống AMIS.VN: Sau khi thực hiện đăng ký sử dụng AMIS.VN thành công, tài khoản sử dụng để đăng ký sẽ được mặc định có vai trò Quản trị hệ thống. Vai trò này có thể phân quyền cho người dùng khác đảm nhiệm các vai trò như Quản trị người dùng, Quản trị ứng dụng Kế toán,...
Lưu ý: Khi muốn phân quyền cho nhân viên kế toán có các vai trò cụ thể trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán, tại bước này Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng cần phân quyền vai trò Kế toán HTML/Kế toán viên cho nhân viên.
  • Cấp thứ hai: Do người Quản trị hệ thống hoặc Quản trị ứng dụng kế toán thực hiện trên phần mềm AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop: Để phân quyền cho nhân viên có vai trò cụ thể như: Kế toán bán hàng, Kế toán thuế,...trên phần mềm AMIS.VN-Kế toán thì trước tiên nhân viên đó phải được phân quyền đảm nhiệm vai trò Kế toán viên ở cấp phân quyền thứ nhất. Sau đó cấp phân quyền thứ hai mới tiếp tục phân quyền cho nhân viên này đảm nhiệm các vai trò cụ thể trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.
Việc phân quyền sử dụng trên AMIS.VN-Kế toán được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:


Xem thêm