Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Nội dung
Việc cài đặt phần mềm trên các máy trạm sẽ thuận tiện khi nhập liệu chứng từ. Đồng thời, cho phép đơn vị vẫn có thể nhập liệu bình thường ngay cả khi mất mạng internet.
2. Yêu cầu về hệ thống (cấu hình khuyến nghị cho máy trạm)
Chi tiết cấu hình tối thiểu và khuyến nghị theo quy mô của đơn vị xem tại đây.
3. Xem phim hướng dẫn​Tải phim hướng dẫn tại đây

4. Hướng dẫn cài đặt
4.1. Chuẩn bị cài đặt

4.2. Cài đặt phần mềm cho máy trạm

4.3. Kết nối dữ liệu với máy chủ
Lưu ý: Để triển khai AMIS.VN trên Macbook, xem hướng dẫn chi tiết ở câu số 10 tại đây.Xem thêm