Trang chủ > Câu hỏi thường gặp > Khi triển khai ứng dụng AMIS.VN-Kế toán > Đồng bộ dữ liệu lên Cloud

Đồng bộ dữ liệu lên Cloud


Các câu hỏi liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu từ Desktop lên Cloud:
1. Khi nào cần thực hiện đồng bộ dữ liệu với cloud?

2. Vì sao chứng từ kế toán lập, không đồng bộ được lên dữ liệu Cloud?

3. Trên máy trạm thực hiện Bỏ ghi/Sửa/Xóa chứng từ chương trình cảnh báo "Dữ liệu đã bị thay đổi, vui lòng thực hiện đồng bộ dữ liệu với máy chủ MISA", thì phải xử lý như thế nào?

4. Nếu hôm nay kế toán nghỉ thì hôm sau khi đi làm lại, kế toán đó cần phải làm gì?

5. Kế toán A khai báo khách hàng là ông NVBINH, Kế toán B cũng khai báo khách hàng là NVBINH, thì khi đồng bộ lên chương trình sẽ xử lý như thế nào?
  
Xem thêm