Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Một số thuật ngữ sử dụng trên tài liệu:
Thuật ngữ
Ý nghĩa
Cloud 
Là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Với mô hình này, tất cả những gì liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các dịch vụ, cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây" mà không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó. cũng như không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.
 
Web Application
Hệ thống ứng dụng trên nên tảng Website
Mobile Application
Hệ thống ứng dụng trên nền tảng điện thoại
Desktop
Phần mềm winform chạy trên máy tính cá nhân dành cho kế toán
Máy trạm (client)
Ứng dụng chạy trên máy tính cá nhân của kế toán, dùng để chạy phần mềm AMIS.VN-Kế toán
Máy chủ (server)
ng dụng chạy trên máy tính cá nhân, dùng để chứa dữ liệu kế toán trên mạng nội bộ (LAN, WAN,...) và cho phép các máy trạm kết nối vào cùng làm việc
LAN
Hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính cá nhân trong một phạm vi nhỏ (nhà ở, phòng làm việc,...) để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu

WAN
Là sự kết hợp của các mạng LAN với nhau
Workstation
Là hệ thống bao gồm một máy chủ kết nối với dữ liệu trên Cloud để làm việc và có các máy trạm kết nối tới cùng máy chủ đó thông qua hệ thống mạng LAN, WAN    Xem thêm